• I won't allow myself to have tremendous fear.
    Calvin Klein
    Calvin Klein