Thomas Rhett (Thomas Rhett Akins Jr.) Quotes

To record an album and stick to one specific style isn't really my thing.
Thomas Rhett
Thomas Rhett

Quotes to Explore